Kodeks karny Część szczególna Tom 2 Komentarz do artykułów 222–316 Tom 2 komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego w sposób wyczerpujący i zarazem bardzo praktyczny prezentuje poszczególne typy przestępstw, zawarte w rozdziałach XXIX – XXXVIII (art. 222-316). Opracowanie zawiera najbardziej aktualny stan prawny, włącznie ze zmianami wprowadzonymi: - ustawą z 10.2.2017 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – penalizującą wyłudzanie podatku VAT – ustawodawca wprowadził szczególną postać tzw. fałszu materialnego dokumentu w postaci


Autor: Marta Banaś Grabek
Kodeks karny część szczególna Art. 148-251 Komentarz Komentarz do artykułów 148–251 KK. W

Kodeks karny część szczególna Art. 148-251 Komentarz Komentarz do artykułów 148–251 KK. W sposób czytelny i syntetyczny omówiono w niej najważniejsze kwestie związane z wykładnią wyżej wymienionych przepisów Kodeksu karnego. Autorzy, omawiając poszczególne artykuły, skupiają się nie tylko

Autor: Magdalena Budyn Kulik
Kodeks karny Komentarz Mozgawa najaktualniejszy komentarz do

Kodeks karny Komentarz Mozgawa najaktualniejszy komentarz do kodeksu karnego W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznany

Autor: Marek Mozgawa
Naruszenie miru domowego aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego Problematyka

Naruszenie miru domowego aspekty przestępstwa naruszenia miru domowego Problematyka ochrony miru domowego to zagadnienie uregulowane nie tylko w Kodeksie karnym, lecz także w Konstytucji, prawie cywilnym czy aktach prawa międzynarodowego. W książce przedstawiono przede wszystkim dogmatyczne aspekty przestępst

Autor: Stanisław Hoc
Ustawa o broni i amunicji Komentarz Beck Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich

Ustawa o broni i amunicji Komentarz Beck Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich przepisów ustawy z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 284 ze zm.)Publikacja uwzględnia najnowsze orzecznictwo krajowe, w tym m.in. Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych, a tak

Autor: Filip Radoniewicz
Ustawa o świadku koronnym Komentarz Komentarz jest kompleksowym omówieniem instytucji świadka

Ustawa o świadku koronnym Komentarz Komentarz jest kompleksowym omówieniem instytucji świadka koronnego, uregulowanej ustawą z 25.11.1997 r. o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1197). Instytucja świadka koronnego odgrywa bardzo ważną rolę w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe pope

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Kodeks karny Część szczególna Tom 2 Komentarz do artykułów 222–316


Kodeks karny Część szczególna Tom 2 Komentarz do artykułów 222–316